Kontrast

Godziny otwarcia: Wypożyczalnia pon - pt 9 - 17 (lipiec - sierpień 9 - 16), czytelnia pon - pt 9 - 16.

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu zwana dalej „Biblioteką”, jest powiatową instytucją kultury.

§2

Prawną podstawą funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej jest:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539).

 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 34 poz. 199 i Nr 43 poz. 253 z późniejszymi zmianami).

 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 roku z późniejszymi zmianami.

 4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami).

 6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

 7. Uchwała Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

 8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej

 9. Niniejszy statut.

 § 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Wieluń, a terenem jej działania Powiat Wieluński w województwie łódzkim.

 § 4

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

 § 5

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

 1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Powiatu Wieluńskiego. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych mieszkańców Powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Powiatu.

 2. Może prowadzić działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą.

 § 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 6. koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie Powiatu Wieluńskiego.

 7. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie Powiatu,

 8. organizacja form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i Powiatu,

 9. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Miasta i Powiatu,

 10. prowadzenie wymiany materiałów biblioteki z instytucjami kultury w kraju i za granicą.

 § 8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń działających w Bibliotece.

 

§ 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni bibliotekarze dyplomowani oraz inni specjaliści związani z jej działalnością. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

 

§ 12

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 13

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno – oświatowych użytkowników.

 

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu.

 

§ 15

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych

dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności zatwierdzony przez

Dyrektora z zachowaniem wysokości przyznanej dotacji organizatora.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Powiatu w

Wieluniu.

 

 

§ 17

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami instytucji są dotacje z budżetu Powiatu Wieluńskiego oraz wpływy

z prowadzonej działalności, w tym usługi reprograficzne, komputerowe oraz

wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 18

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi

i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 19

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

§ 20

Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

facebook

Nowości wydawnicze

Berezowska. Nagość dla wszystkich

  Przed wojną źle, po wojnie jeszcze gorzej. W dwudziestoleciu Maję Berezowską i jej śmiałe rysunki prześladowały bigotki, po 1945 roku – ideolodzy socrealizmu. Ona sama zupełnie się tym jednak nie...

Czytaj więcej

Podróżniczka

  Niezwykły pamiętnik polskiej podróżniczki. Bogatym życiorysem hrabiny Ewy Dzieduszyckiej można by obdzielić co najmniej kilka nietuzinkowych postaci. Miłośniczka górskich wędrówek, zapalona globtroterka i  pisarka.  W czasach, kiedy wśród podróżników niewiele było...

Czytaj więcej

Nie ma

  Mariusz Szczygieł - laureat Europejskiej Nagrody Literackiej i Dziennikarz Roku 2013 – opowiada prawdzie historie o nie ma. Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma pamięci...

Czytaj więcej

Kurtyka. Sztuka wolności

Pierwsza biografia Wojtka Kurtyki – cenionego na całym świecie himalaisty, laureata Złotego Czekana za całokształt dokonań wspinaczkowych. Gdy Kukuczka i Messner rywalizowali o to, który z nich pierwszy zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki, a inne ekipy...

Czytaj więcej

Indie czyli świat

Marek Pindral w swoich wędrówkach po Indiach zabiera nas nie tylko do misternie zdobionych pałaców Rajasthanu, do Taj Mahal czy na gwarne bazary. Zabiera nas przede wszystkim do miejsc rzadko...

Czytaj więcej

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. …

„Zginę w górach” — mówiła. Dotrzymała słowa — według dokumentów sądowych zmarła 13 maja 1992 roku. Dzień wcześniej zaginęła na górze Kanczendzonga w Himalajach. Jej śmierci nikt nie widział, jej...

Czytaj więcej

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach, wystawach i nowościach wydawniczych, zapisz się do naszego newsleterra.