Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu jest samorządową instytucją kultury, główną biblioteką publiczną Powiatu Wieluńskiego. Organem prowadzacym dla Powiatowej Biblioteki Publicznej jest Powiat Wieluński.

Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną w oparciu o własny księgozbiór, czasopisma, bazy komputerowe, dokumenty elektroniczne oraz Internet.

W strukturze Powiatowej Biblioteki Publicznej funkcjonują działy

* Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów 

* Udostępniania Zbiorów i Promocji Książki 

* Informacji i Opracowywania Bibliografii Regionalnej

* Obsługi Sieci Bibliotek

* Organizacyjno – Administracyjny

* Galeria

W ramach Działu Udostępniania Zbiorów i Promocji Książki funkcjonują:

Czytelnia – znajduje się tutaj podręczny, popularno - naukowy zbiór książek z zakresu różnych dziedzin wiedzy, prasa oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i możliwoscią korzystania z dokumentów elektronicznych.

Wypożyczalnia - posiada w swych zbiorach i udostępnia literaturę popularno - naukową, beletrystykę oraz książki mówione (CD).
Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu zapewniają mieszkańcom miasta i powiatu dostęp do materiałów na poziomie akademickim.

Dział Informacji i Opracowywania Bibliografii Regionalnej – zadaniem działu jest udzielanie i dokumentowanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych oraz budowanie ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej o charakterze regionalnym. 

Dział Obsługi Sieci Bibliotek - dział ten koordynuje pracę i zajmuje sie opieką merytoryczną w odniesieniu do sieci bibliotek samorzadowych powiatu wieluńskiego. Sieć bibliotek samorządowych stanowi 31 placówek, w tym 

9 bibliotek gminnych, 1 miejsko-gminna, 19 filii bibliotecznych i Powiatowa Biblioteka Publiczna. 

  Do zadań Działu należy min: 

- opracowywanie wszelkiego rodzaju planów, sprawozdań i analiz dotyczących stanu księgozbioru , czytelnictwa i działalności bibliotek w powiecie, 

- opracowywanie informacji syntetyczno-analitycznych dotyczących całoksztaltu działalności i stanu bibliotekarstwa w powiecie

- udzielanie bibliotekom pomocy metodycznej w zakresie działalności informacyjnej, oraz w zakresie funkcjonowania bibliotek jako instytucji kultury 

- koordynacja prac i zadan wykonywanych przez wszystkie biblioteki publiczne w powiecie wieluńskim - organizowanie spotkań merytorycznych i szkoleń dla pracowników sieci bibliotek samorządowych powiatu wieluńskiego

Galeria - organizowane są tutaj wystawy prac fotograficznych i plastycznych.

  • IMG_1
  • IMG_3
  • IMG_4
  • IMG_7
  • IMG_8
  • IMG_9
  • IMG_91