Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014
Dyrektora PBP w Wieluniu
z dnia 3 lutego 2014 r.

REGULAMIN CZYTELNI

§ 1

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy, którzy posiadają kartę biblioteczną.
 2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne ( z wyjątkiem korzystania z internetu – reguluje to odrębny Regulamin).
 3. Warunkiem korzystania jest zapis do biblioteki - w siedzibie biblioteki, lub zdalnie, drogą internetową.
 4. Warunkiem zapisu jest:
  • okazanie ważnego dowodu osobistego, lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka),
  • wypełnienie karty zapisu,
  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby poniżej 15 roku życia zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się dowodem osobistym),
  • przy zapisie zdalnym, okazanie dokumentu i podpisanie zobowiązania następuje przy pierwszej wizycie w bibliotece.

§ 2

 1. Czytelnik, po wypełnieniu deklaracji użytkownika Biblioteki otrzymuje nieodpłatnie Kartę Biblioteczną, którą należy czytelnie podpisać.
 2. Kartę Biblioteczną należy okazywać przy każdych odwiedzinach.
 3. Karty Bibliotecznej nie wolno pożyczać ani udostępniać innym osobom.
 4. O zagubieniu Karty Bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki.
 5. Zmianę nazwiska lub adresu należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 6. Dane osobowe Czytelnika przechowywane są w bibliotece przez okres 5 lat od daty ostatnich odwiedzin w bibliotece.

§ 3

 1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, dostępnych bezpośrednio lub za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. W Czytelni korzystać można z dokumentów elektronicznych, internetu (zasady udostępniania i opłat reguluje odrębny Regulamin).
 3. Czytelnik może korzystać z własnych: książek, czasopism, komputera przenośnego, pod warunkiem zgłoszenia ich bibliotekarzowi.

§ 4

 1. Zgłaszający się czytelnik pozostawia u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną.
 2. Teczki, torby, plecaki, okrycia należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. W Czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazówkami bibliotekarza.
 4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
 5. Przed opuszczeniem Czytelni, Czytelnik pozostawia książki w wyznaczonym miejscu i otrzymuje pozostawioną kartę czytelnika.
 6. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Czytelnicy zobowiązani są zachować się na terenie Biblioteki w sposób odpowiadający powadze Instytucji.

§ 5

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną.
 2. W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, na prośbę Czytelnika, zamawiane są książki z innych bibliotek w kraju.
 3. Książki sprowadzane są dla Czytelników, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego.
 4. Książki sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są na miejscu, w Czytelni.
 5. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.

§ 6

 1. Biblioteka służy Czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
 2. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów i innych materiałów znajdujących się w placówce.

§ 7

Na kopiowanie tekstu Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 8

Czytelnicy zobowiązani są do troskliwego obchodzenia się z udostępnianymi im materiałami bibliotecznymi i szacunku dla zbiorów bibliotecznych, stanowiących dorobek naukowy i kulturalny.

§ 9

Czytelnik niestosujący się do przepisów regulaminu, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu.