Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2014
Dyrektora PBP w Wieluniu
z dnia 3 lutego 2014 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1

 1. Z Wypożyczalni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, zwanej dalej biblioteką, mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania jest zapis, w siedzibie biblioteki, lub zdalnie, drogą internetową.
 4. Warunkiem zapisu jest:
  • okazanie ważnego dowodu osobistego, lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka),
  • wypełnienie karty zapisu,
  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się dowodem osobistym),
  • przy zapisie zdalnym, okazanie dokumentu i podpisanie zobowiązania następuje przy pierwszej wizycie w bibliotece.

§ 2

 1. Czytelnik, po wypełnieniu deklaracji użytkownika biblioteki otrzymuje nieodpłatnie Kartę Biblioteczną, którą należy czytelnie podpisać.
 2. Kartę Biblioteczną należy okazywać przy każdym wypożyczeniu i odwiedzinach.
 3. Karty Bibliotecznej nie wolno pożyczać ani udostępniać innym osobom.
 4. O zagubieniu Karty Bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić pracownika biblioteki.
 5. Zmianę nazwiska lub adresu należy zgłosić pracownikowi biblioteki.
 6. Po dokonaniu zapisu do biblioteki, Czytelnik może korzystać ze swojego konta czytelniczego. Warunkiem utworzenia takiego konta jest konieczność podania hasła pierwszego logowania przez Czytelnika podczas zapisu do biblioteki. Konto zostaje
 7. uaktywnione po złożeniu podpisu na karcie zapisu w siedzibie biblioteki.
 8. Dane osobowe Czytelnika przechowywane są w bibliotece przez okres 5 lat od daty ostatnich odwiedzin w bibliotece.
 9. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 3

 1. Wypożyczać można książki oraz zbiory specjalne (płyty CD).
 2. Wypożyczyć można jednorazowo 5 wydawnictw (woluminy, płyty CD), na okres nie dłuższy niż 28 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki/płyty CD, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Czytelnik może 2 krotnie, w odniesieniu do tych samych wypożyczonych wydawnictw, samodzielnie, drogą internetową, przesunąć termin zwrotu. Może tego dokonać w sytuacji, kiedy nie przekroczył terminu zwrotu i jeżeli materiałynie są zamówione przez innych czytelników.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem 28 dni od daty wypożyczenia, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Na prośbę Czytelnika istnieje możliwość zamówienia książek/płyt CD aktualnie wypożyczonych przez innych Czytelników, lub rezerwacji książek (również samodzielnie - drogą internetową, poprzez katalog on-line).
 7. Zarezerwowane przez Czytelnika książki/płyty CD należy odebrać z biblioteki w ciągu 5 dni.
 8. Wybrane książki/płyty CD Czytelnik wypożycza u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki/ płyty CD.
 9. Na prośbę Czytelnika biblioteka może zamówić i sprowadzić książki z innych bibliotek w kraju. Książki sprowadzane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych i udostępniane na miejscu w czytelni biblioteki.

§ 4

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogów komputerowych.

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością społeczną.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki/płyty CD, odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartość antykwarycznej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Na sumy wypłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki/płyty CD Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę/płytę CD, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 6

 1. Za zagubienie karty Czytelnik ponosi koszty w wysokości 5 zł.
 2. Za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów ponad termin określonyw § 3 pkt 2 pobierane są opłaty w kwocie 5 gr., od egzemplarza za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
 3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty upomnienia.
 4. Koszt upomnienia wynosi:
  • 4 zł - list zwykły,
  • 6 zł.- list polecony, z potwierdzeniem odbioru
  • 2 zł.- upomnienie telefoniczne
  • 0 zł.- upomnienie e-mailem.
 5. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki/ płyty CD lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów.

§ 7

Czytelnicy, niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu.