ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu zwana dalej „Biblioteką”, jest powiatową instytucją kultury.

§2

Prawną podstawą funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej jest:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539).

 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 34 poz. 199 i Nr 43 poz. 253 z późniejszymi zmianami).

 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 roku z późniejszymi zmianami.

 4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami).

 6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

 7. Uchwała Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

 8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej

 9. Niniejszy statut.

 § 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Wieluń, a terenem jej działania Powiat Wieluński w województwie łódzkim.

 § 4

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.

 § 5

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

 1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Powiatu Wieluńskiego. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych mieszkańców Powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Powiatu.

 2. Może prowadzić działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą.

 § 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 6. koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie Powiatu Wieluńskiego.

 7. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie Powiatu,

 8. organizacja form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i Powiatu,

 9. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Miasta i Powiatu,

 10. prowadzenie wymiany materiałów biblioteki z instytucjami kultury w kraju i za granicą.

 § 8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń działających w Bibliotece.

 

§ 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni bibliotekarze dyplomowani oraz inni specjaliści związani z jej działalnością. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

 

§ 12

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§ 13

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno – oświatowych użytkowników.

 

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu.

 

§ 15

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych

dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności zatwierdzony przez

Dyrektora z zachowaniem wysokości przyznanej dotacji organizatora.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Powiatu w

Wieluniu.

 

 

§ 17

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami instytucji są dotacje z budżetu Powiatu Wieluńskiego oraz wpływy

z prowadzonej działalności, w tym usługi reprograficzne, komputerowe oraz

wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 18

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi

i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 19

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

§ 20

Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.