§1

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 15 lat i posiadają Kartę Biblioteczną.
2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość: (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka), oraz wypełnić deklarację użytkownika biblioteki.
4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
5. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§2

1. Czytelnik, po wypełnieniu deklaracji użytkownika Biblioteki otrzymuje nieodpłatnie Kartę Biblioteczną.
2. Kartę Biblioteczną należy okazywać przy każdym wypożyczeniu i odwiedzinach.
3. Karty Bibliotecznej nie wolno pożyczać ani udostępniać innym osobom.
4. O zagubieniu Karty Bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki.
5. Zmianę nazwiska lub adresu należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.

§3

1. Wypożyczać można książki, niektóre wydawnictwa elektroniczne, książki mówione (płyty CD).
2. Wypożyczyć można jednorazowo 3 wydawnictwa (woluminy, płyty CD), na okres nie dłuższy niż 14 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki/płyty CD, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem 14 dni od daty wypożyczenia, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę Czytelnika istnieje możliwość zamówienia książek/płyt CD aktualnie wypożyczonych przez innych Czytelników, lub rezerwacji książek (również drogą elektroniczną poprzez katalog on-line).
6. Zarezerwowane przez Czytelnika książki/płyty CD należy odebrać z biblioteki w ciągu 5 dni.
7. Wybrane książki/płyty CD Czytelnik wypożycza u dyżurującego bibliotekarza, jemu tez zwraca wypożyczone książki/CD.
8. Dzieci do lat 15 mogą pośredniczyć w wypożyczaniu książek/płyt CD dla czytelników dorosłych za zgodą tych Czytelników.
9. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić i sprowadzić książki z innych bibliotek w kraju. Książki sprowadzane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych i udostępniane na miejscu w Czytelni PBP.

§4

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogów komputerowych.

§5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością społeczną.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki/płyty CD, odpowiada Czytelnik.
3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartość antykwarycznej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Na sumy wypłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki/płyty CD Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
5. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę/płytę CD, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§6

1. Za zagubienie karty Czytelnik ponosi koszty w wysokości 5 zł.
2. Za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów ponad termin określony w §3 pkt.2 pobierane są opłaty w kwocie 5 gr, od egzemplarza za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty upomnienia.
4. Koszt upomnienia wynosi:
    4 zł - list zwykły,
    6 zł.- list polecony, z potwierdzeniem odbioru
    2 zł.- upomnienie telefoniczne
    0 zł.- upomnienie e-mailem.
5. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki/ płyty CD lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymywane wypożyczonych materiałów.

§7

Czytelnicy, niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wieluniu.